Tiráž

Informace dle § 5 zákona o e-commerce/zveřejnění dle § 25 zákona o médiích


Předmět podnikání

Společnost Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH- STG je informační a servisní zařízení pro zákazníky a širokou veřejnost pro podporu a rozvoj turismu ve Štýrsku. Radtouren in Österreich je jako součást společnosti Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH- STG marketingová platforma zřízená za účelem propagace nadnárodních cyklotras, cykloregionů a cyklopodniků po dohodě s organizací Österreich Werbung.

Dozorčí orgán: Magistrát města Graz
Registrační číslo: 40307a
Rejstříkový soud: Zemský soud pro ZRS Graz
UID: ATU28810604

Člen Obchodní komory Štýrska

Jednatel: Erich Neuhold
Společník: Land Steiermark (100%)

Dozorčí rada::
Landesrätin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl (Generalversammlung)
HR Mag. Ingo List (AR-Vorsitzender)
NR KommR Karl Schmidhofer
Dir. Mag. Gerhard Widmann
KR Gerhard Wendl
KR Lieselotte Sailer
DI (FH) Anja Benesch
MMag. Jörg Smolniker
Veronika Jeitler-Trummer
Brigitte Riedl
Markus Leitner, MBA


Základní směr

Tyto webové stránky představují nezávislé informační a prezentační médium pro propagaci výše popsané oblasti činnosti. I přes maximální péči při výběru a prezentaci nemůžeme nést odpovědnost za obsažené chyby. Za obsah všech odkazů, které vedou na stránky mimo webové stránky www.radtouren.at, neneseme odpovědnost a za obsažené informace zodpovídá příslušný poskytovatel služeb.


Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Autor neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky vůči autorovi plynoucí z odpovědnosti, které se týkají škod hmotného či nehmotného charakteru, které byly způsobeny použitím nebo nepoužíváním poskytnutých informací, resp. použitím nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud na straně autora není prokazatelně úmyslné zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nepovinné a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit, vymazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit zveřejnění.

2. Odkazy a linky
Pro přímé nebo nepřímé odkazy na jiné internetové stránky („linky“), které nespadají do odpovědnosti autora, by závazek k odpovědnosti nabyl platnosti pouze v případě, že autor si je vědom obsahu a bylo by technicky možné a akceptovatelné, aby zabránil použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době propojení nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá vliv na aktuální a budoucí tvorbu, obsah či autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/propojených stránek, které byly po propojení změněny. Toto prohlášení platí pro všechny linky a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky i pro externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a mailingových seznamech zřízených autorem. Za nelegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména škody vyplývající z použití nebo nepoužívání takových prezentovaných informací odpovídá pouze poskytovatel stránek, na něž byl odkaz, nikoli ten, kdo prostřednictvím linků pouze odkazuje na zveřejněné informace.

3. Zákon o autorských právech a ochranných známkách
Autor se snaží respektovat ve všech publikacích autorská práva použité grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat vlastní grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo používat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Veškeré obchodní značky a ochranné známky uvedené v rámci internetové nabídky a případně chráněné třetími stranami podléhají neomezeně ustanovením platných zákonů o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouze na základě pouhého uvedení nelze vyvodit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran! Copyright ke zveřejněným objektům vytvořeným samotným autorem má výhradně autor stránek. Kopírování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Právní účinnost tohoto odmítnutí odpovědnosti
Toto odmítnutí odpovědnosti musí být považováno za součást internetové nabídky, z níž vedl odkaz na tyto stránky. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, už neodpovídaly nebo neodpovídaly zcela platnému právnímu stavu, zůstávají obsah a platnost ostatních částí dokumenty nedotčeny.


Cyklostezka versus cyklotrasa

Pro objasnění uvádíme, že pod pojmem „cyklostezka“, resp. „cyklotrasa“ se rozumí cesta, kterou mají cyklisté k dispozici podél uvedené řeky nebo regionu. Výslovně ale upozorňujeme, že části cest jsou využívány i jinými účastníky provozu, a to jak motorovými vozidly, tak pěšími. Radtouren in Österreich ani uvedení partneři, organizace cestovního ruchu nebo sdružení nenesou odpovědnost za stezky uvedené a prezentované na těchto webových stránkách, a to ani za určité jejich vlastnosti, resp. určitý stav nebo sjízdnost.
Koncept, webdesign a technická realizace

WESEO Internetagentur
Tel.: +43 800 400 877
E-Mail: office@weseo.at
www.weseo.at