Impresum

Informatie uit hoofde van § 5 E-Commerce wet/openbaarmaking uit hoofde van § 25 Mediawet


Bedrijfsdoel

De Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH- STG is een informatie- en servicefaciliteit voor klanten en belangstellenden om het Stiermarkse toerisme te promoten en te ontwikkelen. In het kader van Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH- STG zijn de 'Fietstochten in Oostenrijk' (Radtouren in Österreich) een marketingplatform dat in samenwerking met 'Österreich Werbung' werd opgericht voor het adverteren van supraregionale fietsroutes, fietsregio's en fietsactiviteiten.

Toezichthoudende autoriteit: Magistrat der Stadt Graz
Handelsregisternummer: 40307a
Handelsrechtbank: regionale rechtbank voor ZRS Graz
UID: ATU28810604

Lid van de Stiermarkse Kamer van Koophandel

Bedrijfsleider: Erich Neuhold
Vennoot: deelstaat Stiermarken (100%)

Raad van commissarissen:
Landesrätin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl (Generalversammlung)
HR Mag. Ingo List (AR-Vorsitzender)
NR KommR Karl Schmidhofer
Dir. Mag. Gerhard Widmann
KR Gerhard Wendl
KR Lieselotte Sailer
DI (FH) Anja Benesch
MMag. Jörg Smolniker
Veronika Jeitler-Trummer
Brigitte Riedl
Markus Leitner, MBA


Basisbenadering

Deze website is een onafhankelijk informatie- en presentatiemedium voor de promotie van het hierboven beschreven werkterrein. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid bij de selectie en presentatie kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor fouten die daarin voorkomen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van alle links die leiden naar pagina's buiten www.radtouren.at en de betreffende serviceprovider is verantwoordelijk voor de daarin opgenomen informatie.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van de online aanbieding
De auteur biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie, hetzij door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van schade aantoonbaar veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid vanwege de auteur. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van pagina's of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij rechtstreekse of indirecte verwijzingen naar andere websites ('links') die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, is de auteur uitsluitend dan aansprakelijk, als hij kennis had van de inhoud daarvan, en het voor hem technisch mogelijk is en redelijkerwijs van hem kon worden gevergd het gebruik in het geval van een onrechtmatige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het maken van de link, geen illegale inhoud op de gekoppelde sites zijn geïdentificeerd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / verbonden sites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden sites die zijn gewijzigd nadat de link werd aangemaakt. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, alsmede voor externe bijdragen in de door de auteur gecreëerde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er aangeboden wordt, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk en niet degene die via links enkel naar de publicatie verwijst.

3. Auteursrechten en licentierechten
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderhavig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerd, door de auteur zelf gemaakt materiaal, blijft uitsluitend bij de auteur van de sites. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze disclaimer dient als onderdeel te worden beschouwd van het internetaanbod dat naar deze pagina verwijst. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wetgeving, blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid daarvan onaangetast.


Fietspad versus fietstocht

Er wordt duidelijk op gewezen dat de term 'fietspad' of 'fietstocht' verwijst naar de route die fietsers ter beschikking staat langs de opgegeven rivier of door het opgegeven gebied. Er wordt echter uitdrukkelijk op gewezen dat delen van de routes ook door andere weggebruikers worden gebruikt, zowel door motorvoertuigen als voetgangers. 'Radtouren in Österreich' noch de genoemde partners, nationale toeristische organisaties of verenigingen zijn aansprakelijk voor de genoemde en op deze website gepresenteerde routes, noch voor een bepaalde kwaliteit of staat van kwaliteit, noch voor hun bereikbaarheid.
Concept, webdesign en technische implementatie

WESEO Internetagentur
Tel.: +43 800 400 877
E-Mail: office@weseo.at
www.weseo.at